شهید سید مجتبی علمدار

قانون اول :

قانون دوم 

قانون سوم 

قانون چهارم

قانون پنجم

قانون ششم

قانون هفتم

قانون هشتم

قانون نهم

قانون دهم